Blog

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

21 kwietnia 2017 r. w kampusie akademickim Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczennice klasy IV Technikum – technik hodowli koni Aleksandra Bartosiewicz i Aleksandra Rycerz wzięły udział w bloku tematycznym produkcja zwierzęca, a uczeń klasy IV tmr Marcin Psut wziął udział w bloku  mechanizacja rolnictwa.

Głównymi celami i zadaniami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest:

*rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań szeroko rozumianym rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy i umiejętności rolniczych,

* rozbudzanie ambicji dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów,

* pomoc w pozyskaniu odpowiednich kandydatów na wyższe studia rolnicze i pokrewne,

* popularyzacja osiągnięć oraz perspektyw rozwoju polskiego rolnictwa.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy teoretycznej i praktycznej.  Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed tym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją i przyszłym miejscem pracy młodych ludzi, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

Realizując zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzież może wzbogacić swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności przyczynić się do stałego unowocześnienia i rozwoju polskiego rolnictwa.

EnglishGermanPolish
English German Polish