Blog

Rusza kolejny projekt Erasmus+ w ZS CKU w Wolborzu!

ZS CKU w Wolborzu ma przyjemność ogłosić, że w roku szkolnym 2019/2020 będzie realizowany kolejny projekt w ramach Programu Erasmus+. Tym razem projekt pod tytułem “Stawiamy na rozwój – ZS CKU w Wolborzu na praktykach zagranicznych” nr 2019-1-PL01-KA102-062594, pozwoli na realizację wsparcia dla 77 uczniów, którzy odbędą swoje mobilności zawodowe w greckich przedsiębiorstwach wybranych branży.

Tytuł projektu: Stawiamy na rozwój – ZS CKU w Wolborzu na praktykach zagranicznych

Czas realizacji projektu: 01.07.2019-31.10.2020

Partner projektu: Olympus Education Services Single Member P.C.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez rozwój oferty edukacyjnego ZSCKU w Wolborzu, obejmującej tworzenie międzynarodowej przestrzeni szkolenia praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych 77 uczniów, w tym przynajmniej 60 o mniejszych szansach.

Cele szczegółowe:

– Włączenie w ramy projektu uczniów 5 kierunków zawodowych, w tym 2, które nie brały wcześniej udziału w praktykach zagranicznych w Grecji.

– Organizacja 2 mobilności, w ramach których możliwa będzie realizacja 2-tygodniowych praktyk zagranicznych dla 29 techników mechanizacji rolnictwa (TMR), 30 techników hodowców koni (THK), 8 techników informatyków (TI), 6 techników logistyków (TL) oraz 4 techników hotelarstwa (TH).

– Stworzenie możliwości doskonalenia znajomości języka angielskiego i greckiego oraz fachowej terminologii branżowej dla 77 uczniów.

– Podniesienie poziomu świadomości międzykulturowej, większe zrozumienie i docenienie społecznej, językowej i kulturowej różnorodności.

– Włączenie społeczne osób o mniejszych szansach – przynajmniej 60.

– Podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród uczniów i szans na mobilność, a tym samym zwiększenie szans na zatrudnienie.

– Zdobycie doświadczeń, kompetencji zawodowych i rozwinięcie kompetencji społecznych 77 uczestników projektu.

– Rozwój kontaktów międzynarodowych ZSCKU oraz stworzenie ram pod rozwój dalszych inicjatyw poprzez nawiązanie partnerstw transnarodowych.

– Podniesienie jakości kształcenia w ZSCKU dzięki poznaniu i adaptacji dobrych praktyk, w tym metod i obszarów certyfikacji i walidacji osiąganych efektów kształcenia w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz nabyciu doświadczenia w realizacji projektów ponadnarodowych we współpracy z doświadczonymi partnerami z Grecji oraz zagranicznymi przedsiębiorstwami i zakładami pracy.

– Rozwój europejskiego wymiaru szkoły i jej działań.

W projekcie udział weźmie 80 uczniów z II i III klas techników wchodzących w skład ZS CKU w Wolborzu, w tym:

– 29 uczących się w kierunku TMR;
– 30 w kierunku THK;
– 8 w kierunku TI;
– 6 w kierunku TL
– 4 w kierunku TH.

Projekt będzie szansą na wypełnienie potrzeb zdiagnozowanych wśród samych uczniów. Przyczyni się do wzrostu spadającego w ostatnich latach poziomu motywacji do pogłębiania wiedzy i doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych i językowych. Coraz częściej uczniowie rezygnują z regularnej nauki, opuszczając szkołę przed jej ukończeniem. Praktyka zagraniczna jest również okazją do rozwoju kompetencji miękkich, takich jak samodzielność, komunikacja społeczna, nawiązywanie kontaktów zawodowych, na pogłębianie których podczas realizacji podstawy programowej wielokrotnie brakuje czasu. Ponadto, wielu spośród naszych uczniów nie może pozwolić sobie na mobilność, a tym bardziej zagraniczną, co jest związane z niskimi dochodami ich rodzin. Planowane włączenie uczniów o mniejszych szansach, pochodzących z terenów wiejskich, niepełnych rodzin oraz rodzin o niskich dochodach, ma być odpowiedzią na realne potrzeby związane ze słabą sytuacją materialną wielu ambitnych i zdolnych uczniów.

Uczestnicy wyjadą na dwutygodniowe praktyki w terminach: 01.11.2019 do 14.11.2019 r. (planowane 38 osób w zawodach technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa oraz technik hodowca koni) oraz 20.03.2020 do 02.04.2020 (planowane 39 osób w zawodach technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik logistyk oraz technik hotelarstwa). Praktyki obejmą 10 pełnych dni roboczych po 8 godzin praktyki dziennie w greckich zakładach pracy (Symonis SIA OE dla TMR; Ippikos Omilos Pierias dla THK, OES dla TI, KOUTALIAS ATH. dla TL, Sun Beach dla TH), w których uczestnicy pracować będą w wyznaczonych zespołach roboczych (5-6 osób). Jest to czas, który umożliwi uczniom zrealizowanie pod okiem swoich mentorów wszystkich zakładanych celów oraz pozwoli na pełną realizację opracowanego programu i harmonogramu praktyk, służącego zdobyciu i rozwojowi kompetencji.

Nawiązując nowe oraz pogłębiając już posiadane kontakty i partnerstwa międzynarodowe, możliwe będzie poszerzenie wspólnych działań. Będzie to skutkować powstaniem samonapędzającego się mechanizmu wykorzystującego już istniejące ramy i możliwości do kreowania kolejnych. Nastąpi intensyfikacja współpracy o charakterze transnarodowym między instytucjami sektora edukacji a podmiotami rynku pracy, pozwalając na lepszą identyfikację wymagań stojących przed uczniami oraz dostosowanie metod pracy, podnoszą jakość procesu kształcenia. W perspektywie długoterminowej, projekt ma pozwolić na stworzenie większej przestrzeni do wymiany dobrych praktyk, a także wykorzystać posiadaną współpracę do włączenia oferty praktyk i staży zagranicznych do stałej oferty edukacyjnej ZS CKU.

EnglishGermanPolish
English German Polish