Technik pszczelarz

TECHNIK PSZCZELARZ
314206

 CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • zakładania oraz prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
  • organizowania oraz wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

KWALIFIKACJE:

RL.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
RL.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

Umiejętności i kompetencje przyszłych techników pszczelarzy będą rozwijane w oparciu o planowany Piotrkowski Inkubator Pszczelarski, który będzie funkcjonował w ZSCKU w Wolborzu. Inkubator będzie miejscem, w którym każdy z pszczelarzy będzie mógł przetwarzać pszczele produkty przy wykorzystaniu udostępnionej infrastruktury oraz korzystać z organizowanych szkoleń i warsztatów dla pszczelarzy.

Szkoła organizuje praktyki w zawodzie w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).

EnglishGermanPolish
English German Polish