Technik pojazdów samochodowych

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
311513

 CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
  • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
  • organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

KWALIFIKACJE:

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach i warsztatach szkolnych.

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania pojazdem samochodowym (kategoria B). Egzamin państwowy, wymagany uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami.

Szkoła organizuje praktyki w zawodzie w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).

Technik pojazdów samochodowych 311513 – to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
zapoznanie z nowoczesnymi urządzeniami stosowanymi
w diagnostyce i naprawie pojazdów samochodowych;
organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
kontrolowania jakości wykonanych napraw;
prowadzenia usług motoryzacyjnych;
sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych

Uzasadnienie potrzeby kształcenia:

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe, ponieważ „motoryzacji nie da się zatrzymać”.

Co cię czeka w tej szkole:

specjalistyczne pracownie teoretyczne i zawodowe; realizacja zajęć praktycznych w Warsztacie Szkolnym oraz dealera Peugeot, który jest w pełni przygotowany do obsługi, naprawy i diagnostyki pojazdów;
uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną
i doświadczoną kadrę pedagogiczną;
cztery pracownie informatyczne, Internet na stałym łączu;
biblioteka szkolna w centrum multimedialnym;
wydanie gazetki szkolnej;
zajęcia pozalekcyjne w zespole muzycznym;
sala gimnastyczna z zapleczem i boiskiem (zajęcia sportowe pozalekcyjne);
internat na 160 miejsc;
bufet i stołówka szkolna;
udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;

EnglishGermanPolish
English German Polish