Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
311515

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
  • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
  • oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
  • wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;
  • obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

KWALIFIKACJE:

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Szkoła organizuje praktyki w zawodzie w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania pojazdem samochodowym, ciągnikiem rolniczym z przyczepą (kategorie B i T) oraz uzyskania uprawnień do kierowania kombajnem zbożowym. Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki powinien
być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
2) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
4) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;
5) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie
6) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynachi urządz

KWALIFIKACJE:

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, potwierdzane egzaminem zawodowym:K1 – użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,K2 – obsługa techniczna raz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,K3 – eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach i warsztatach szkolnych.Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin). Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania pojazdem samochodowym oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.).Podejmując naukę w zawodzie uczeń zdobywa następujące wiadomości i umiejętności:1. tworzenie i zarządzanie małą firmą, jaką jest np. własne gospodarstwo;
2. budowa i zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
3. stosowanie nowoczesnych technologii obsługi naprawy pojazdów i maszyn rolniczych;
4. obsługa stanowisk diagnostycznych;
5. posługiwania się programami do komputerowego wspomagania projektowania;
6. posługiwania się językiem obcym technicznym;
7. obrót pojazdami i maszynami.
Absolwenci szkoły kształcącego w zawodzie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki nabywają prawa do przejęcia gospodarstwa rolnego.Szkoła, w miarę możliwości, organizuje szkolenia umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji, np. uprawnienia do obsługi i użytkowania kombajnów zbożowych; uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.Szkoła realizuje kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrortoniki w specjalistycznych pracowniach- podstaw techniki rolniczej,
– silników i pojazdów,
– maszyn i urządzeń rolniczych,
– przepisów ruchu drogowego.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się:
– w warsztacie szkolnym,
– u pracodawców,
– w przedsiębiorstwach techniczno -handlowej obsługi wsi,
– a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych
– oraz w ramach praktyk zagranicznych, realizowanych dzięki zaangażowaniu szkoły w
poszukiwanie środkówfinansowych z funduszy unijnych.Absolwenci znajdą zatrudnienie w: irmach transportowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, stacjach diagnostyczno-obsługowych, zakładach zajmujących się obrotem pojazdami i maszynami, zakładach remowych, biurach konstrukcyjnych firm motoryzacyjnych, we własnym gospodarstwie.

EnglishGermanPolish
English German Polish