Kursy zawodowe

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  w zawodach:

Dla osób, które ukończyły 18 rok życia

Technik pojazdów samochodowych

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Mechanik motocyklowy

M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli

Technik mechanizacji rolnictwa

M.46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Technik rolnik

R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej
R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Technik hodowca koni

R.19. Organizacja chowu i hodowli koni
R.20. Szkolenie i użytkowanie koni

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.06. Sporządzanie potraw i napojów
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik hotelarstwa

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik turystyki wiejskiej

T.07. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
T.08. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Technik pszczelarz

R.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Dokumenty, które  należy złożyć to:

  1. Podanie (formularz do pobrania w sekretariacie szkoły)
  2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (stosowny formularz otrzymuje kandydat w sekretariacie szkoły).

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w sekretariacie szkoły dzwoniąc pod nr 44 61-64-351      

ZAPRASZAMY  DO  KORZYSTANIA  Z  OFERTY  NASZEJ  SZKOŁY.

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzone są następujące szkoły zaoczne i kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych:

Szkoły policealne:

– w  zawodzie: technik weterynarii

RL.10. Prowadzenie i chowu i inseminacji zwierząt

RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

– w zawodzie: technik administracji

AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

– w zawodzie: technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

– w zawodzie: technik hodowca koni

R.19. Organizacja chowu i hodowli koni.

R.20. Szkolenie i użytkowanie koni.

– w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

M.01. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

M.02. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.

– w zawodzie: technik pojazdów samochodowych

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

– w zawodzie: technik rolnik

R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

– w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych

T.06. Sporządzanie potraw i napojów.

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

– w zawodzie: technik hotelarstwa

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

– w zawodzie: technik turystyki wiejskiej

T.07. Prowadzenie działalności turystycznej

T.08. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

– w zawodzie: mechanik motocyklowy

M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli.

Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w ramach ww. kursów odbywa się przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych znajdujących się w klasopracowniach oraz pracowniach kształcenia praktycznego, w których naucza się w technikum, szkole policealnej lub w zasadniczej szkole zawodowej w kwalifikacjach w ramach poszczególnych zawodów.

EnglishGermanPolish
English German Polish