Technik logistyk

TECHNIK LOGISTYK
333107

 CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
  • przechowywania towarów;
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
  • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
  • planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

KWALIFIKACJE:

AU.22. Obsługa magazynów
AU.32. Organizacja transportu

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w Centrach Logistycznych Partner Logistic i Kaufland. Uczeń ma możliwość bezpłatnie zdobyć uprawnienia zewnętrzne na wózki unoszące.

Szkoła organizuje praktyki w zawodzie w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).

Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych a także w działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów gospodarki materiałowej.

Technik logistyk to zawód cieszący się ogromną popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych dziedzin transportu, sztuki negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzaniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi, itp.

Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi, by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. To dzięki logistykom współpracujące przedsiębiorstwa tworzą kolejne ogniwa łańcucha, wzdłuż którego sprawnie płyną surowce i materiały zamieniające się w produkty.

Dobrze wykształceni logistycy są poszukiwani na rynku pracy, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.

Absolwenci logistyki znajdują miejsca pracy w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych.

Kwalifikacje zawodowe jakie zdobywa się podczas nauki:
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

EnglishGermanPolish
English German Polish