Technik hodowca koni

TECHNIK HODOWCA KONI
314203

 CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni;
 • szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży;
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
 • organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

KWALIFIKACJE:

ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni
ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach i warsztatach szkolnych (przyszkolna stajnia, ujeżdżalnia). Część zajęć praktycznych odbywa się również w stadach ogierów, stadninach koni oraz prywatnych ośrodkach hodowlanych i jeździeckich.

Uczniowie w trakcie nauki odbywają praktyki w zawodzie w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik hodowca koni w wymiarze 2 x 4 tygodnie (po 140 godzin).

Dodatkowymi umiejętnościami, które można uzyskać w tym zawodzie jest prawo jazdy kategorii B + T.

Absolwenci Technikum mogą podjąć dalszą naukę na studiach wyższych m.in. z weterynarii, zootechniki, hodowli i użytkowania koni, zoofizjoterapii, agroturystyki.

Jeżeli jesteś miłośnikiem koni, obcowanie z nimi sprawia Ci radość to zapraszamy do Technikum Hodowli Koni w Wolborzu. U nas możesz zdobyć i poszerzyć swoją wiedzę na temat tych pięknych i rozumnych zwierząt. Technikum Hodowli Koni skierowane jest zarówno do dziewcząt jak i chłopców, lubiących pracę z końmi i wiążących przyszłość z podobnym zajęciem. Można u nas spotkać młodzież z całej Polski. W trakcie nauki przeprowadzane są praktyki zawodowe. Uczniowie znający dobrze język obcy i wyróżniający się w nauce mają możliwość odbywania praktyk zagranicą w Niemczech, Szwajcarii, Grecji.

Dysponujemy własną stajnią. Posiadamy doświadczoną kadrę instruktorów, z którymi pogłębisz swoja wiedzę hodowlaną oraz umiejętności jeździeckie z ujeżdżenia, skoków przez przeszkody, powożenia zaprzęgiem jedno – i parokonnym, oraz jazdy w stylu western.

Jako pierwsi w Polsce przygotowaliśmy Dzień Św. Jerzego, który w całej Europie jest oficjalnym dniem otwarcia sezonu jeździeckiego. W tym dniu są prezentowane pokazy jeździeckie, turnieje rycerskie, konkursy ujeżdżenia i skoków. Na zakończenie sezonu organizujemy Bieg Św. Huberta popularnie zwany Hubertusem. Wszystkie imprezy jeździeckie odbywają się na terenie historycznego 14 – hektarowego parku w malowniczej scenerii wiekowych lip i stawu porośniętego kolorowymi liliami.

Szkoła realizuje wiele projektów. Jako jedyna w powiecie piotrkowskim, otrzymała dotację na realizację Programu “Szkoła Marzeń”. Pieniądze przeznaczone zostały, przede wszystkim, na zwiększanie oferty zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza program THK (powożenie, przygotowanie uczniów do egzaminów na Powszechne Odznaki Jeździeckie PZJ), rozszerzenie zajęć z języków obcych pod kątem praktyk zagranicznych, poznawanie nowych technologii informacyjnych na dodatkowych zajęciach informatycznych oraz na rozwijanie zainteresowań uczniów pod kątem artystycznym i sportowym.

We wrześniu 2011 r. realizowany był projekt „DOBRA SZKOŁA – DOBRY START” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt powstał z myślą o ambitnych i aktywnych uczniach naszej szkoły, aby umożliwić im rozwój własnych pasji, podnieść ich kwalifikacje i umiejętności oraz zwiększyć ich szanse na współczesnym rynku pracy. Uczestnicy zdobyli Powszechne Odznaki Jeździeckie PZJ. Od 2014 r.  realizowany jest projekt „Stawiam na kwalifikacje”, współfinansowany ze środków EFS – Oś Priorytetowa XI „Edukacja. Kwalifikacje. Umiejętności.”, Poddziałanie XI.3.1 „Kształcenie zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych, kursach, szkoleniach, wyjazdach branżowych, odbywali staże u pracodawców. Szkoła pozyskała wyspecjalizowany, nowoczesny sprzęt rolniczy niezbędny do prowadzenia zajęć praktycznych na odpowiednio wysokim poziomie. Obecnie uczniowie Technikum hodowli koni uczestniczą w programie  „Erasmus +”. Osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Nasi uczniowie wyjeżdżają na 2 – tygodniowe staże do Grecji. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Zajęcia praktyczne

Technikum Hodowli Koni posiada bardzo dobre warunki do prowadzenia zajęć praktycznych. Do dyspozycji uczniów są trzy stajnie wraz z kompletnym zapleczem gospodarczym i socjalnym, znajdujące się w pobliżu malowniczego parku szkolnego.

W stajni nr 1 znajduje się 5 boksów (4 boksy 3 x 4m oraz boks porodowy 4,5 x 4,5m), siodlarnia (bogato wyposażona), paszarnia, magazyn pasz oraz zaplecze socjalne: szatnia z prysznicem oraz toaleta. Znajduje się tu również sala dydaktyczna, w której uczniowie odbywają istruktaże teoretyczne.

W stajni nr 2 znajduje się 8 boksów (4 boksy 3 x 4m i 4 boksy 3 x 3m).

W stajni nr 3 znajdują się dwa boksy (3 x 3 m).

Szkoła posiada również wozownię, a w niej trzy bryczki maratonowe, pokazową, wóz konny, sanie i powóz landolet oraz kompletnie wyposażoną szorownię.

Zajęcia z prowadzenia chowu, hodowli koni, użytkowania i szkolenia koni odbywają się również na ujeżdżalni o podłożu piaszczystym (60x60m) lub pięknym terenie parku pałacowego o powierzchni 14h ze stawem. Prowadzone są zajęcia z ujeżdżenia koni, skoków oraz powożenia zaprzęgiem konnym.

Program szkoły umożliwia absolwentom zdobycie umiejętności w zakresie:

 • hodowli i użytkowania koni,
 • szkolenia i trenowania koni,
 • powożenia zaprzęgiem (jedno- i parokonnym),
 • szkolenia jeźdźców,
 • prowadzenia działalności agroturystycznej,
 • podstaw marketingu i zarządzania firmą,
 • posługiwania się programami komputerowymi,
 • znajomości języków obcych,
 • kierowania samochodem, ciągnikiem.

Wielu uczniów Technikum Hodowli Koni uprawia jeździectwo wyczynowo. W roku 2003 Kamil Szustorowski został Mistrzem Polski Szkół Rolniczych w Skokach Przez Przeszkody. W 2004r. – drużyna OSP przy szkole zajęła 7 miejsce w I Europejskich Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie.   W 2016 r. uczniowie Maximilian Elsner oraz Andrzej Kaźmierczak reprezentowali szkołę w zawodach powożeniowych z cyklu Driving Cup. Współpracujemy z Bogusławickim Klubem Jeździeckim a także Okręgowym Związkiem Hodowców Koni w Łodzi, w którym również pracują nasi absolwenci. Corocznie wyjeżdżamy na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie Cavaliada Tour. Uczestniczymy w szkoleniach, prowadzonych przez naszą absolwentkę, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Uczniowie, mogą również obejrzeć  Klinikę Dużych Zwierząt.

Technikum Hodowli Koni często trafia na łamy gazet, zarówno lokalnych jak i branżowych (np. Koń Polski 6/2003 str38/39 (Harmider), 7 Dni Piotrków 22.10.2004 (Folk powolborski)). Również w Internecie można znaleźć informację o Technikum Hodowli Koni (portal.horsesport.pl, www.pzj.pl, www.konpolski.pl).

Uczniowie uczęszczający do Technikum Hodowli Koni powinni posiadać obowiązkowo strój do jazdy (składający się z bryczesów, sztylp, sztybletów, kasku, rękawiczek, palcata). Dodatkowo podczas imprez okolicznościowych uczeń szkoły może nosić strój galowy do jazdy (składający się z białych bryczesów, rajtroku, sztylp i sztybletów). Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów pracowni przedmiotowych i stajni. Od pierwszej klasy mają przedmioty zawodowe związane ze swoim zawodem (np.: podstawy chowu i hodowli koni, żywienie koni) oraz obowiązkowo uczestniczą w kształceniu zawodowym praktycznym (np.: prowadzenie chowu i hodowli koni, szkoleniu koni w praktyce, użytkowaniu i transporcie koni). W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki (z oderwaniem od zajęć szkolnych) w stadach, stadninach, ośrodkach jeździeckich i turystycznych na terenie całego kraju.

EnglishGermanPolish
English German Polish